Statuten

Artikel 1. Naam en Zetel
De vereniging draagt de naam Nederlands Platform voor Waterrecreatie en is gevestigd te
Nieuwegein. Zij kan ook worden aangeduid als NPvW.

Artikel 2. Doel
1. Het doel van de vereniging is:
a. het uitwisselen van informatie (kennis en inzicht) en ervaring, mede ten behoeve van
het bepalen van standpunten en/of te ondernemen acties door de vereniging, dan wel
door individuele leden of groepen van leden, terzake het overheidsbeleid (van rijk, pro-vincies, waterschappen en gemeenten), waarbij de belangen van de waterrecreatie en
de watersport (in en/of op het water en al dan nietin wedstrijdverband) in het geding
zijn;
b. het bevorderen van de veiligheid en de zorg voorhet milieu van de waterrecreatie en de
watersport.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het functioneren als overleg- en informatieorgaan voor de leden van de vereniging;
b. het samenwerken van (groepen van) leden van de vereniging gericht op het onderling
afstemmen van standpunten en/of te ondernemen acties;
c. het geven van adviezen aan, het plegen van overleg met daarvoor in aanmerking ko-mende instanties, organisaties en personen;
d. het organiseren van bijeenkomsten;
e. het verspreiden van informatie en het verstrekken van inlichtingen;
f. het vervullen van taken, die aan de vereniging zijn of worden opgedragen door terzake
aangewezen bestuursorganen;
g. het aanwenden van alle andere wettige middelen, die bijdragen aan het bereiken van
het doel van de vereniging.

Artikel 3. Geldmiddelen
1. De inkomsten van de vereniging worden verkregen uit contributies, subsidies, donaties,
erflatingen, legaten, schenkingen en overige verkrijgingen.
2. De contributie der leden, alsmede het tijdstip van de betaling der contributie worden jaar-lijks voor het volgende verenigingsjaar vastgesteldin de algemene ledenvergadering.

Artikel 4. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Lidmaatschap
Een lid is een in Nederland gevestigde rechtspersoon, die (op landelijke schaal) bemoeienis
heeft met de waterrecreatie en/of de watersport, die optreedt als bond of verbond van vereni-gingen of anderszins landelijk functioneert, en dieals zodanig door de algemene ledenvergade-ring is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6. Verkrijging lidmaatschap
1. Een rechtspersoon, die zich als lid wenst aan tesluiten bij de vereniging, dient daartoe een
verzoek in bij het bestuur. 2. Het bestuur legt het verzoek tot toelating van een rechtspersoon, die zich als lid wenst aan
te sluiten bij de vereniging, voor aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
3. De algemene ledenvergadering besluit op voormeldverzoek tot toelating met een versterk-te meerderheid van tenminste tweederde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stem-men.
4. Na afwijzing van het verzoek tot toelating als lid door de algemene ledenvergadering wordt
hiervan aan de betrokken rechtspersoon schriftelijken met redenen omkleed mededeling
gedaan. Een nieuw verzoek tot toelating als lid vaneen afgewezen rechtspersoon wordt
niet opnieuw in behandeling genomen, tenzij de omstandigheden die verhinderend waren
voor de toelating niet meer aanwezig zijn.

Artikel 7. Rechten en plichten der leden
1. Leden, die niet zijn geschorst, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en heb-ben daar ieder één stem.
Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Leden, die niet zijn geschorst, hebben het recht voorstellen in te dienen voor behandeling
in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste veertien dagen voor de al-gemene ledenvergadering schriftelijk en duidelijk geformuleerd worden ingediend bij het
bestuur.
3. Leden zijn verplicht tot naleving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede
inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering,
alsmede van het bestuur, voorzover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene
ledenvergadering daartoe verleende bevoegdheid.

Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap en schorsing
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. doordat een rechtspersoon ontbonden wordt c.q. ophoudt te bestaan, zonder dat een
rechtverkrijgende rechtspersoon is ontstaan;
b. door de schriftelijke opzegging door een lid tegen het einde van een verenigingsjaar, in-dien dit vóór één september van dat jaar door het bestuur is ontvangen;
c. door de schriftelijke opzegging door het bestuurtegen het einde van een verenigings-jaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien een lid niet
(meer) voldoet aan de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat-schap te laten voortduren;
d. door de schriftelijke mededeling van ontzetting (royement) door het bestuur van het lid,
dat handelt in strijd met de statuten, de reglementen, of de besluiten van de algemene
ledenvergadering of anderszins de belangen van de vereniging en/of haar leden op on-redelijke wijze schaadt.
2. Het besluit van het bestuur tot opzegging van oftot ontzetting uit (royement) het lidmaat-schap wordt betrokkene per aangetekend schrijven enmet redenen omkleed medegedeeld,
waarna betrokkene zijn rechten als lid niet kan uitoefenen en geen functie in de vereniging
kan bekleden.
3. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging of tot royement van het lidmaatschap kan
betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de mededeling daarvan beroep aante-kenen bij de algemene ledenvergadering.
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid, dat ontzet is uit het lid-maatschap, geschorst.

Artikel 9. Bestuur
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen,
die de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
Met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald, wordt het
aantal leden van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2. De voorzitter en de leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen
en benoemd door de algemene ledenvergadering:
a. na een voordracht door het bestuur;
b. na een voordracht door tenminste vijf stemgerechtigde leden, die uiterlijk zeven dagen
voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend, onder over-legging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze met zijn kandidaat-stelling instemt.
3. De voorzitter van het bestuur wordt in zijn functie gekozen en benoemd. Het bestuur kiest
en benoemt uit zijn midden de penningmeester en de secretaris. De functie van penning-meester en secretaris kunnen ook in één persoon worden verenigd.
4. De voorzitter en de leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering ge-kozen en benoemd met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In-dien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er gestemd op de twee kandida-ten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.
5. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van ten hoogste
vier jaren en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De voorzitter en
een bestuurslid, die volgens dit rooster aftreden, kunnen terstond doch niet meer dan één
maal voor een volgende periode van vier jaren worden herbenoemd.
6. De eventueel onmiddellijk aan de benoeming van de voorzitter voorafgaande jaren als be-stuurslid worden voor de herbenoeming niet meegerekend.
7. In tussentijdse vacatures van het bestuur wordtvoorzien door de eerstvolgende algemene
ledenvergadering. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden
de plaats van zijn voorganger in.
8. Ieder bestuurslid is jegens de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de
aan hem opgedragen en door hem aanvaarde taak.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het bepaalde in de statuten en
reglementen en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien kunnen twee leden van het be-stuur gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter, de penningmeester of de secre-taris, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en dientengevolge binden.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten,
overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tothet verkrijgen, het vervreemden en
het bezwaren van registergoederen, tenzij de algemene ledenvergadering daarmee heeft
ingestemd met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de
algemene ledenvergadering, tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige zaken betreft. 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen, die door het bestuur worden benoemd,
alsmede door werknemers.
5. Indien het aantal leden van het bestuur benedenhet in artikel 9 lid 1 bedoelde aantal is
gedaald, blijft het bestuur bevoegd met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in
bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.

Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, zoals bepaald in artikel 8;
b. na ommekomst van de periode voor de duur waarvanhet bestuurslid is benoemd;
c. door het opzeggen of ontslag nemen van het bestuurslid;
d. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 12. Algemene ledenvergadering
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van hetverenigingsjaar, wordt door het bestuur
een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur rekening en verant-woording aflegt over het gevoerde beleid en bestuur, alsmede over de financiële jaarstuk-ken (balans en staat van inkomsten en uitgaven) vanhet afgelopen verenigingsjaar.
3. Het bestuur roept voorts zo dikwijls als hij datnodig acht doch tenminste drie maal per jaar
een algemene ledenvergadering bijeen.
4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken
na een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe van tenminste vijf stemgerech-tigde leden. Indien door het bestuur na veertien dagen geen gevolg is gegeven aan dit ver-zoek, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeen roepen en in de lei-ding van die vergadering voorzien.
5. De oproeping voor een algemene ledenvergaderinggeschiedt schriftelijk en tenminste één
en twintig dagen voor de dag van de vergadering, dedag van de oproeping en van de ver-gadering niet meegerekend, onder vermelding van de te behandelen agendapunten.
Andere dan de vermelde agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen van
leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 2 of indien het bestuur heeft ingestemd met het be-handelen van agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de vergadering schriftelijk
zijn ingediend bij het bestuur.
6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in afwijking van het bepaalde in het
voorgaande lid van dit artikel, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een
termijn van tenminste zeven dagen.
7. De algemene ledenvergadering, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dechargeert
het bestuur van het gevoerde beleid en bestuur en verleent goedkeuring aan de daartoe
opgemaakte financiële jaarstukken van het afgelopenverenigingsjaar en stelt tevens de -begroting voor het lopende verenigingsjaar vast.
8. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de gel-dig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Een lid, dat niet is ge-schorst, kan voor ten hoogste één afwezig lid bij schriftelijke volmacht stemmen.
9. In de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen over personen schriftelijk en over
zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
10. De algemene ledenvergadering besluit op voormeldberoep tegen het besluit tot opzegging
of tot royement van het lidmaatschap met een versterkte meerderheid van tenminste twee-derde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 13. Reglementen
1. Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering met een versterkte meerderheid vantweederde van de geldig uitgebrach-te stemmen.
2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast voor alle zaken, die nadere
regeling behoeven. De vaststelling van een reglement of van een wijziging daarin geschiedt
bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.Bepalingen in reglementen, die strij-dig zijn met de wet of de statuten, zijn niet verbindend.
3. Een voorstel tot wijziging van een reglement wordt door het bestuur, of overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7 lid 2, tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering
schriftelijk aan de leden toegezonden.

Artikel 14. Wijziging statuten
1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in een algemene ledenvergadering
met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. in de oproeping tot de algemene ledenvergadering wordt vermeld dat in die vergadering
een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde wordt gesteld;
b. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt schriftelijk ingediend door het bestuur of
door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
c. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste veertien dagen voor de alge-mene ledenvergadering aan de leden toegezonden;
d. het besluit tot wijziging van de statuten wordtgenomen door de algemene ledenverga-dering met een versterkte meerderheid van tenminstetweederde van de geldig uitge-brachte stemmen.
2. Het bestuur deponeert een afschrift van de oprichtingsstatuten en van de gewijzigde statu-ten ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht gehouden
handelsregister.

Artikel 15. Ontbinding van de vereniging
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering met
overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 1.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien aanzien geen vereffenaars
zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar
zaken en/of vermogen nodig is.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering
te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. Bij
gebreke van zodanig besluit van de algemene ledenvergadering wordt door de vereffenaars
op overeenkomstige wijze bestemming gegeven aan hetliquidatiesaldo.

16. Slotbepaling
In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en
legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld op 26 juni 2007 te Nieuwegein.
Voorzitter: Roel Roeten
Penningmeester: Arie Kwak
Mr. J.W.R. Sanders
Juridisch adviseur
Statuten NPvW (14-06-2007)