Over het platform

Manifest van Zeist

Natuur en waterrecreatie, een gouden bondgenootschap!

Waterrecreatie is de belangrijkste mogelijkheid voor mensen om zich werkelijk te ontspannen en nieuwe energie op te doen, om het steeds drukkere werkzame leven aan te kunnen. Recreatie aan, op en in het water moet dan ook ruime kansen krijgen zich te ontwikkelen:

 • Meer dan een miljoen goed georganiseerde, bereikbare leden van honderden verenigingen zorgen voor draagvlak voor natuur- en milieubeleid;
 • Watersporters zijn mensen met hart voor water en natuur; zij hebben daar veel voor over;
 • De waterrecreatiesector is een professionele sector die wil meewerken aan een goed water- en natuurbeleid, die bereid is hierin te investeren en dit ook doet;
 • Het gaat om een jaarlijkse omzet van € 7,8 miljard en werkgelegenheid voor ruim 62.000 mensen;

De sector is bereid ver te gaan om vermindering van de milieubelasting te realiseren en wil op het gebied van natuurbescherming en ontwikkeling een belangrijke en constructieve gesprekspartner voor overheden zijn.

Het Platform Waterrecreatie is van mening dat:

Overheden:

 • Binnen de nieuwe filosofie van de Nota Ruimte zelf ten aanzien van de waterrecreatie van hindermacht naar ontwikkelkracht moeten evolueren;
 • Een grotere inzet aan de dag moeten leggen voor de verbetering van de waterkwaliteit en van de inrichting en de toegankelijkheid van water en oevers, mede als impuls voor de kwaliteit van het wonen in Nederland;
 • Gestructureerd overleg realiseren in de vorm van een officieel overlegorgaan, dat ministerieel geïnstalleerd wordt en gesteund wordt door (ambtenaren van) EZ / LNZ / VROM en V&W;
 • Investeringen in natuur en recreatie fiscaal aantrekkelijk moeten maken.

Natuur- en milieuorganisaties:

 • Een creatieve benadering van natuurontwikkeling moeten vinden waarin waterrecreatie als een bijdrage aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen wordt opgevat;
 • Moeten samenwerken om tot meer openstelling van (water)gebieden voor passende vormen van waterrecreatie te komen;
 • Moeten worden uitgenodigd een constructieve samenwerking met de sector waterrecreatie op te zetten bij het maken van beleid voor (water)natuur.

De wetenschappelijke wereld:

 • Er zou veel meer wetenschappelijke aandacht aan de positieve impulsen van waterrecreatie voor de ontwikkeling van de samenleving moeten worden besteed. Dat zou niet alleen tot gecoördineerde onderzoeksinspanningen moeten leiden, maar ook tot de instelling van tenminste een bijzonder hoogleraar duurzame ontwikkeling van de waterrecreatie.

Schoon water, gezond milieu en vitale natuur is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Laten we daar dan ook samen voor zorgen!