Het Platform Waterrecreatie (formeel Nederlands Platform voor Waterrecreatie) is als vereniging opgericht per 1 januari 2005 als de opvolger van het Watersportberaad. Het is een samenwerkingsverband van organisaties (bonden en verenigingen) die actief zijn op het gebied van Waterrecreatie. De deelnemende organisaties vertegenwoordigen bij elkaar ruim één miljoen georganiseerde watersporters/waterrecreanten in Nederland.

Doel: Het Platform Waterrecreatie wil door samenwerking, kennis- en informatie-uitwisseling Waterrecreatie een zo sterk mogelijke positie geven waarbij zowel het economisch belang daarvan wordt benadrukt als ook de logische samenhang met een verantwoord natuurbeheer en –beleid. Recreatie en Natuur worden daarbij als een onlosmakelijk geheel gezien.

Werkwijze

Het Platform WaterRecreatie wil:

  • Samenwerking tussen de aangesloten leden verbeteren, onder meer door onderling informatie uit te wisselen en overleg met elkaar te voeren over actuele zaken. Doel is om bij het behartigen van de belangen van de watersporters steeds in een zo breed mogelijke coalitie op te treden.
  • Standpunten afstemmen en zo mogelijk (mede) namens andere organisaties optreden. Daardoor kunnen de aangesloten organisaties meer bereiken.

Enkele van de aangesloten organisaties hebben professionele belangenbehartigers in dienst. Zij houden in Den Haag, Brussel en daarbuiten de vinger aan de pols en beïnvloeden het overheidsbeleid. Zij informeren overige aangesloten organisaties over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, zodat daar tijdig en adequaat op ingespeeld kan worden. Op nationaal niveau wordt structureel samengewerkt in de Regiegroep Recreatie en Natuur. Ook het Watersportverbond, de brancheorganisatie Hiswa en de ANWB zijn daarin vertegenwoordigd.

Het Platform Waterrecreatie is vertegenwoordigd in het bestuur van de publiek-private Stichting Waterrecreatie Nederland (voorheen Stichting Recreatie Toervaart Nederland) samen met andere private partners ANWB, HISWA en Sportvisserij Nederland). Deze stichting is via haar projectorganisatie ‘Varen Doe Je Samen’ ook gericht op de veiligheid van het varen op de binnenwateren en kustwateren. Het Platform Waterrecreatie is samen met andere belanghebbenden hier ook rechtstreeks bestuurlijk bij betrokken.

Algemeen

De grote groep georganiseerde watersporters en waterrecreanten die het Platform Waterrecreatie vertegenwoordigt, heeft Nederland veel te bieden. Het is een economisch belangrijke sector (jaaromzet: €7,8 miljard!), in grootte vergelijkbaar met de binnenvaart in Nederland.

CTC-logo
fonvlogo
KNRM-20HRJPG
KNSBLogo_RGB-300x238
nkv-logo
noblogo
NWWB-logo
RED_ORANJE_RGB
scoutinglogo
sportvisserijlogo_nieuw
TKBN-RBG-20vPC
toerzeilerslogo
VNM-20logo
wadvaarders